Σύνδεση Καλωδίων. Μεγάλη ποικιλία ακροδεκτών, ακροχιτωνίων, σωληνάκια κατάλληλα για επαγγελματική και ερασιτεχνική χρήση.